Sunday, February 13, 2011

Photo of the day


Sanderling
Siesta Key, FL