Wednesday, February 09, 2011

Photo of the day


Royal Tern
Siesta Key, FL