Saturday, February 12, 2011

Photo of the day


Sanderling
Siesta Key, FL