Monday, February 07, 2011

Photo of the day


Sanderling
Siesta Key