Sunday, February 06, 2011

Photo of the day


Sanderling
Siesta Key, FL