Monday, July 01, 2013

Photo of the Day

Thoas Swallowtail (Papilio thoas)
Fairchild Tropical Gardens Conservatory (Miami)