Monday, April 18, 2011

Photo of the day


Metallic starling
Zoo Miami